Vývoj software na zakázku

Školení programování, konzultace

Softwarové produkty

Webové prezentace na zakázku

Kliknutím na vybranou nabídku získáte další informace


Jak v oblasti zakázkového vývoje software, tak i školení a konzultací kladu důraz na kvalitu a individuální přístup. Jako programátor pracuji od roku 1985 a od roku 2000 podnikám samostatně jako OSVČ. Jsem také autorem 3 knih o programování.

Nejnovější příspěvky
 • WinForms a C++ – resources
 • Ovládací prvek Progress Bar
 • Ovládací prvek Trackbar
 • Rozšířený prvek ComboBoxEx
 • Pracujeme s ComboBoxem II.
 • Pracujeme s ComboBoxem I.
 • Jak na záznam zvuku?
 • Vyhledávání souborů – zjištění obsahu složky
 • Výběr složky a naplnění ListBoxu soubory
 • Uživatelsky kreslený ListBox II.
 • WinForms a C++ – resources

  Před časem jsem v tomto příspěvku ukázal, jak lze i v nových verzích Visual Studia vytvořit WinForms (exe) aplikaci v C++ i přesto, že generátor nového projektu tuto možnost již přímo nenabízí. Nyní něco o práci s resources, konkrétně jak použít vlastní ikony a bitmapy na okně/formuláři a v položkách nabídky nebo panelu nástrojů.

  Samozřejmě je možné „vizuálně“ přes properties formuláře (resp. položky menu nebo toolbaru) vybrat soubor s ikonou nebo bitmapou. Bohužel však na rozdíl od aplikace psané v C# nemáme v případě obrázků položek menu a toolbaru při výběru volbu „Project resource file“. Dále v „properties“ projektu není (alespoň pokud vím) možnost výběru ikony která bude „reprezentovat“ exe soubor v průzkumníku nebo zástupci. A nakonec při vytvoření projektu není vytvořen soubor resx nebo jiný formát pro resource aplikace. V C# takový soubor je vytvořen a proto do něj můžeme přidat ikonu (i jako existující soubor) a tuto nastavit jako ikonu formuláře jednoduchým zápisem:

  // Toto lze v C# zapsat napr. do udalosti Load
  this.Icon = Properties.Resources.NazevIkony;
  

  Jak tedy na to ve WinForms aplikaci psané v C++?

  Resource manager pro načtení dat z resource

  Nejprve si musíme do projektu přidat soubor který bude obsahovat resources. V nabídce projeku zvolíme „Add new Item -> Resource -> Assembly resource file (.resx)“, který nazveme například Hlavni.resx.
  Když chceme „vytáhnout“ nějaká data z tohoto souboru, musíme nejprve vytvořit instanci objektu ResourceManager:

  System::Resources::ResourceManager^ rm =
   gcnew System::Resources::ResourceManager("WinFormsCpp.Hlavni",
   System::Reflection::Assembly::GetExecutingAssembly());
  

  Prvním parametrem konstruktoru je název souboru (assembly resource file), a co je důležité – bez přípony a včetně namespace!
  Nyní si můžeme načíst ikonu a nastavit ji jako ikonu okna (formuláře). To provedeme v obsluze události OnLoad s využitím výše vytvořeného objektu ResourceManager.

  this->Icon = (safe_cast<System::Drawing::Icon^>(rm->GetObject("pivo")));
  

  Parametrem metody GetObject je název příslušné ikony kterou jsme přidali do souboru .resx.

  Ikona exe souboru a další standardní resources

  Tato ikona se nyní zobrazí jako ikona okna, avšak když se podíváme v průzkumníku na vytvořený exe soubor, bude stále reprezentován výchozí ikonou pro aplikace, které nemají vlastní ikonu. Aby se v průzkumníku (nebo jiném souborovém manageru) zobrazila požadovaná ikona, musíme tuto ikonu přidat jako standardní resource nativní aplikace, tak jako v případě aplikace psané v čistém Win API (bez .NET), MFC nebo ATL/WTL apod. Ve Visual Studiu si zobrazíme okno „resource view“, klikneme pravým tlačítkem a zvolíme „Add -> Resource -> Icon -> New“. Zavřeme okno grafického editoru a otevřeme vytvořený souboru .rc pomocí „view code“ a v následujícím řádku nastavíme cestu k souboru ikony, kterou jsme dříve přidali do souboru .resx, nebo samozřejmě můžeme použít libovolný jiný soubor s ikonou.

  IDI_ICON1        ICON          "res\pivo.ico"
  

  Nyní by se již tato ikona měla zobrazovat jako ikona .exe souboru v průzkumníku. Ještě pro upřesnění: pokud bychom výše uvedeným způsobem přidali do resource více ikon, zobrazena bude ta s nejnižším číslem (IDI_ICON1 je samozřejmě číslo definované v souboru resource.h). Pokud bychom tedy chtěli mít zobrazeno jinou později přidanou ikonu, museli bychom si „ručně pohrát“ s čísly v souboru resource.h nebo změnit cesty v souboru .rc.
  Do nativních resource můžeme také přidat informace o verzi, které se pak zobrazí ve vlastnostech .exe souboru na kartě podrobnosti, včetně čísla verze a copyrightu.

  Bitmapy položek menu a panelu nástrojů

  Nakonec si ukážeme jak v kódu nastavit obrázky položkám menu a buttonům na panelu nástrojů. Nejprve přidáme „vizuálně“ do výše zmíněného souboru resx bitmapu – nejlépe předem připravený soubor velikosti 16×16 pixelů a bitové hloubce 32bit, tj. ARGB, popř. 24bit (RGB). Pak už zbývá jen s použitím objektu ResourceManager načíst tyto bitmapy a nastavit položkám menu, plus nastavit správnou průhlednou barvu. V následující kódu představujícím obsluhu události Load máme vše pohromadě:

  private: System::Void OnLoad(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e)
  {
   System::Resources::ResourceManager^ rm =
    gcnew System::Resources::ResourceManager("WinFormsCpp.Hlavni", System::Reflection::Assembly::GetExecutingAssembly());
   this->Icon = (safe_cast(rm->GetObject("pivo")));
   this->menuItemKonec->ImageTransparentColor = System::Drawing::Color::Black;
   this->menuItemKonec->Image = (safe_cast(rm->GetObject("zavrit")));
   // Takto bychom mohli načíst bitmapu z resource
   // this->tsButtonKonec->Image = (safe_cast(rm->GetObject("zavrit")));
   // Pokud chceme mít stejný obrázek v menu a toolbaru, je lepší jednoduše takto: 
   this->tsButtonKonec->Image = this->menuItemKonec->Image;
   // V praxi bude na toolbaru více buttonů, proto je jednodušší použít tento cyklus
   // pro nastavení stejné průhledné barvy všem.
   for each (ToolStripItem^ var in toolStrip->Items)
   {
    var->ImageTransparentColor = System::Drawing::Color::Black;
   }
  }