Radek Chalupa   konzultace a školení programování, vývoj software na zakázku

OpenCV ve WinAPI - video z kamery ve vlastním okně

14.6.2018

V minulém příspěvku jsem ukázal jak obrázek načtený pomocí knihovny OpenCV zobrazit ve vlastním okně aplikace pro Windows. V tomto příspěvku si ukážeme jak obdobným způsobem zobrazit (živé) video z kamery počítače (integrované nebo připojené přes USB port).

Základní kostra aplikace bude stejná jako v předchozím příkladě zobrazování obrázku. Navíc budeme muset načítat jednotlivé obrázky (frame) z kamery a ve vhodném intervalu aktualizovat okno, tedy překreslit aktuálním obrázkem z kamery.

Ke grabování videa z kamery použijeme třídu knihovny OpenCV cv::VideoCapture. Tato třída umožňuje mimo jiné načítat jednotlivé obrázky do minule zmíněného a použitého objektu cv::Mat, což využijeme pro vykreslování. Dále lze pomočí této třídy zjistit a popřípadě nastavit některé parametry videostreamu, jak si hned ukážeme.

Pro naše potřeby si opět vytvoříme několik globálních proměnných:

HWND _hwnd = NULL;
cv::Mat _cv_mat;
unsigned int _bi_pocet_bitu = 0;
cv::VideoCapture _kamera;
unsigned int _sirka_videa = 0;
unsigned int _vyska_videa = 0;
unsigned int _obr_za_sekundu = 0;

Na začátku programu se pokusíme otevřít výchozí kameru (to určuje ta 0 v parametru metody open, zatímco offset cv::CAP_DSHOW určuje že chceme jako „low-level“ použít rozhraní DirectShow). Dále se pokusíme nastavit snímkovou frekvenci na 25 snímku za sekundu, pokud se to nepodaří zkusíme ještě nižší hodmotu - 15 fps a pokud se ani toto nezdaří, budeme považovat kameru za nepoužitelnou… Pokud se vše podaří, načteme si jeden snímek do objektu cv::Mat, abychom zjistili bitovou hloubku a dále si načteme do globálních proměnných šířku a výšku videa a obnovovací frekvenci. Vše zmíněné je v následujícím fragmentu kódu ze začátku funkce WinMain:

if (!_kamera.open(0 + cv::CAP_DSHOW))
{
    MessageBox(NULL, L"Nepodařilo se spustit žádnou kameru", L"Sorry jako...", MB_ICONERROR);
    return 0;
}
if (!_kamera.read(_cv_mat))
    return 0;
if (!_kamera.set(CAP_PROP_FPS, 25.0))
    if (!_kamera.set(CAP_PROP_FPS, 15.0))
    {
        MessageBox(NULL, L"Tahle kamera je na 2 věci...", L"Sorry jako...", MB_ICONERROR);
        return 0;
    }
_bi_pocet_bitu = (int)((_cv_mat.dataend - _cv_mat.datastart) / (_cv_mat.cols * _cv_mat.rows) * 8);
_sirka_videa = (unsigned int)_kamera.get(CAP_PROP_FRAME_WIDTH);
_vyska_videa = (unsigned int)_kamera.get(CAP_PROP_FRAME_HEIGHT);
_obr_za_sekundu = (unsigned int)_kamera.get(CAP_PROP_FPS);

Zobrazování „živého“ videa dosáhneme tak že spustíme timer jehož interval nastavíme na prodlevu mezi jednotlivými obrázky, vypočítanou z již zjištěné snímkové frekvence. Na tento timer, tedy při přijetí zprávy WM_TIMER v proceduře okna si načteme aktuální obrázek do objektu cv::Mat a vyvoláme okamžité překreslení okna, a v obsluze WM_PAINT pak zobrazíme aktuálně načtený snímek stejně jako v minulém příkladu zobrazení obrázku ze souboru. Navíc ještě jako ukázku možností zápisu do zobrazeného videa zapíšeme do obrázku aktuální čas.

// obsluha zprávy WM_TIMER
void wm_timer() noexcept
{
    if (!_kamera.read(_cv_mat))
    {
        PostMessage(_hwnd, WM_CLOSE, 0, 0);
        return;
    }
    SYSTEMTIME st;
    GetLocalTime(&st);
    char sz_cas[50];
    sprintf_s(sz_cas, sizeof(sz_cas), "%d:%.2d:%.2d", st.wHour, st.wMinute, st.wSecond);
    cv::putText(_cv_mat, sz_cas, cv::Point(20, _vyska_videa - 40), CV_FONT_HERSHEY_PLAIN, 2,
        CV_RGB(255, 255,0), 2);
    RedrawWindow(_hwnd, nullptr, nullptr, RDW_INVALIDATE | RDW_UPDATENOW | RDW_ERASE);
}

Výsledkem bude „živé“ video v našem okně ve kterém bude dole „běžet“ aktuální čas jako hodiny:minuty:sekundy.

Celý ukázkový projekt (ve Visual Studiu 2017 Community) si můžete stáhnout zde.

Na závěr opět kompletní výpis kódu programu:

//
// hlavička pch.h
//
#pragma once

#include 

#include 
#include 
using namespace cv;

#ifdef _DEBUG
#pragma comment (lib, "opencv_world341d.lib")
#else
#pragma comment (lib, "opencv_world341.lib")
#endif // DEBUG

#pragma comment(linker,"/manifestdependency:\"type='win32' name='Microsoft.Windows.Common-Controls' version='6.0.0.0' processorArchitecture='amd64' publicKeyToken='6595b64144ccf1df' language='*'\"")

//
// zdojový kód opencv-kamera-winapi.cpp
//
#include "pch.h"
#include "resource.h"

HWND _hwnd = NULL;
cv::Mat _cv_mat;
unsigned int _bi_pocet_bitu = 0;
cv::VideoCapture _kamera;
unsigned int _sirka_videa = 0;
unsigned int _vyska_videa = 0;
unsigned int _obr_za_sekundu = 0;

inline const wchar_t* trida_hlavni() noexcept
{
    return L"opencv_winapi";
}

inline void __declspec(noreturn) kriticke_ukonceni() noexcept
{
    _CrtDbgBreak();
    FatalAppExit(0, L"Došlo k závažné chybě! Aplikace bude ukončena...");
}

void wm_paint() noexcept
{
    PAINTSTRUCT ps;
    HDC hdc = BeginPaint(_hwnd, &ps);
    RECT rect;
    GetClientRect(_hwnd, &rect);
    BITMAPINFO bmi = { 0 };
    bmi.bmiHeader.biSize = sizeof(bmi.bmiHeader);
    bmi.bmiHeader.biCompression = BI_RGB;
    bmi.bmiHeader.biWidth = _cv_mat.cols;
    bmi.bmiHeader.biHeight = _cv_mat.rows * -1;
    bmi.bmiHeader.biPlanes = 1;
    bmi.bmiHeader.biBitCount = _bi_pocet_bitu;
    StretchDIBits(hdc, 0, 0, _cv_mat.cols, _cv_mat.rows,
        0, 0, _cv_mat.cols, _cv_mat.rows,
        (RGBTRIPLE*)_cv_mat.data,
        &bmi, DIB_RGB_COLORS, SRCCOPY);
    EndPaint(_hwnd, &ps);
}

void wm_create(HWND hwnd) noexcept
{
    SetTimer(hwnd, 1, 1000 / _obr_za_sekundu, nullptr);
}

// obsluha zprávy WM_TIMER
void wm_timer() noexcept
{
    if (!_kamera.read(_cv_mat))
    {
        PostMessage(_hwnd, WM_CLOSE, 0, 0);
        return;
    }
    SYSTEMTIME st;
    GetLocalTime(&st);
    char sz_cas[50];
    sprintf_s(sz_cas, sizeof(sz_cas), "%d:%.2d:%.2d", st.wHour, st.wMinute, st.wSecond);
    cv::putText(_cv_mat, sz_cas, cv::Point(20, _vyska_videa - 40), CV_FONT_HERSHEY_PLAIN, 2,
        CV_RGB(255, 255,0), 2);
    RedrawWindow(_hwnd, nullptr, nullptr, RDW_INVALIDATE | RDW_UPDATENOW | RDW_ERASE);
}

LRESULT CALLBACK window_proc(HWND hwnd, UINT zprava, WPARAM wparam, LPARAM lparam) noexcept
{
    switch (zprava)
    {
    case WM_COMMAND:
        switch (LOWORD(wparam))
        {
        case ID_APLIKACE_KONEC:
            PostMessage(hwnd, WM_CLOSE, 0, 0);
            break;
        }
        break;
    case WM_CREATE:
        wm_create(hwnd);
        break;
    case WM_CLOSE:
        KillTimer(hwnd, 1);
        return DefWindowProc(hwnd, zprava, wparam, lparam);
    case WM_TIMER:
        wm_timer();
        break;
    case WM_PAINT:
        if (!_cv_mat.empty())
            wm_paint();
        else
            return DefWindowProc(hwnd, zprava, wparam, lparam);
        break;
    case WM_ERASEBKGND:
        if (!_cv_mat.empty())
            return 0;
        else
            return DefWindowProc(hwnd, zprava, wparam, lparam);
        break;
    case WM_DESTROY:
        PostQuitMessage(0);
        break;
    default:
        return DefWindowProc(hwnd, zprava, wparam, lparam);
    }
    return 0;
}

int APIENTRY wWinMain(_In_ HINSTANCE hinstance, _In_opt_ HINSTANCE, _In_ LPWSTR, _In_ int)
{
    if (!_kamera.open(0 + cv::CAP_DSHOW))
    {
        MessageBox(NULL, L"Nepodařilo se spustit žádnou kameru", L"Sorry jako...", MB_ICONERROR);
        return 0;
    }
    if (!_kamera.read(_cv_mat))
        return 0;
    if (!_kamera.set(CAP_PROP_FPS, 25.0))
        if (!_kamera.set(CAP_PROP_FPS, 15.0))
        {
            MessageBox(NULL, L"Tahle kamera je na 2 věci...", L"Sorry jako...", MB_ICONERROR);
            return 0;
        }
    _bi_pocet_bitu = (int)((_cv_mat.dataend - _cv_mat.datastart) / (_cv_mat.cols * _cv_mat.rows) * 8);
    _sirka_videa = (unsigned int)_kamera.get(CAP_PROP_FRAME_WIDTH);
    _vyska_videa = (unsigned int)_kamera.get(CAP_PROP_FRAME_HEIGHT);
    _obr_za_sekundu = (unsigned int)_kamera.get(CAP_PROP_FPS);

    WNDCLASSEXW wcex;
    memset(&wcex, 0, sizeof(wcex));
    wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
    wcex.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
    wcex.lpfnWndProc = window_proc;
    wcex.cbClsExtra = 0;
    wcex.cbWndExtra = 0;
    wcex.hInstance = hinstance;
    wcex.hIcon = LoadIcon(hinstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_HLAVNI));
    wcex.hCursor = LoadCursor(nullptr, IDC_ARROW);
    wcex.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW + 1);
    wcex.lpszClassName = trida_hlavni();
    wcex.lpszMenuName = MAKEINTRESOURCEW(IDR_HLAVNI);
    wcex.hIconSm = LoadIcon(wcex.hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_HLAVNI));
    if (!RegisterClassExW(&wcex))
        kriticke_ukonceni();
    _hwnd = CreateWindowEx(0, trida_hlavni(), L"OpenCV ve WinAPI", WS_OVERLAPPEDWINDOW,
        CW_USEDEFAULT, 0, CW_USEDEFAULT, 0, nullptr, nullptr, hinstance, nullptr);
    if (!_hwnd)
        kriticke_ukonceni();
    RECT rect = { 0, 0, (LONG)_sirka_videa, (LONG)_vyska_videa };
    AdjustWindowRect(&rect, WS_SYSMENU | WS_SIZEBOX, TRUE);
    SetWindowPos(_hwnd, NULL, 0, 0, rect.right - rect.left,
        rect.bottom - rect.top, SWP_NOMOVE | SWP_NOZORDER);
    ShowWindow(_hwnd, SW_SHOW);
    UpdateWindow(_hwnd);
    MSG msg;
    while (GetMessage(&msg, nullptr, 0, 0))
    {
        TranslateMessage(&msg);
        DispatchMessage(&msg);
    }
    return (int)msg.wParam;
}

Příloha: opencv-kamera-winapi.zip.